top of page

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Hepatotoksyczność i analiza immunofenotypowa limfocytów

Wykonaliśmy technikę histologiczną oraz ocenę patologiczną próbek wątrób myszy, które otrzymały eksperymentalną immunoterapię opartą o limfocyty T. Ocenę hepatotoksyczności uzyskanych preparatów histologicznych wykonano zgodnie z międzynarodowymi kryteriami zawartymi w International Harmonization of Nomenclature and Diagnostic Criteria (INHAND), wydanymi przez The Global Editorial and Steering Committee (GESC). Wykorzystana metoda techniki histologicznej umożliwia wykorzystanie materiału zatopionego w bloczkach histologicznych w celu izolacji materiału genetycznego, wykorzystania materiału w technikach biologii molekularnej oraz przeprowadzenia mikrodysekcji laserowej.

 

Ponadto w ramach tego samego projektu przeprowadziliśmy analizę cytometryczną 30 próbek mysiej krwi obwodowej przy użyciu cytometru przepływowego BD FACS Canto II (BD Bioscience) oraz programu do analizy FlowJo software. W strategii bramkowania analizowano limfocyty (komórki małe, nieziarniste - P1), komórki pojedyncze (Singlets) i żywe (Viable) z oznaczeniami kontrolnymi w postaci próbki niebarwionej (Unstain) i podwójnej kontroli izotypowej (Cocktail i APC). Wykonano następujące znakowanie komórek: CD3+CD4+ (limfocyty T pomocnicze; Th), CD3+CD8+ (limfocyty T cytotoksyczne; Tc) oraz CD3-NKp46+ (komórki NK). 

Badania nieswoistych zapaleń jelit i chłoniaków przewodu pokarmowego 

Celem prowadzonego badania jest analiza potencjalnego wpływu metabolitów bakterii jelitowych na rozwój chorób limfoproliferacyjnych u zwierząt i porównanie tych wyników do danych pochodzących z medycyny ludzkiej. Badanie obejmuje klasyfikację histopatologiczną nieswoistych zapaleń jelit i chłoniaków przewodu pokarmowego psów i kotów wraz z oceną immunofenotypu komórek, parametrów proliferacji oraz markerów różnicowania i dojrzewania linii limfoidalnej.

 

Korzystając z zaawansowanego systemu patologii cyfrowej oraz skanera histologicznego 3DHISTECH, wykonujemy analizy morfometryczne kryteriów morfologicznej klasyfikacji chłoniaków przewodu pokarmowego wraz z pomiarami gęstości optycznej reakcji barwnych markerów immunohistochemicznych.

 

Ponadto opracowaliśmy protokół izolacji materiału genetycznego w postaci RNA z bloczków histologicznych, który następnie analizujemy pod względem ekspresji genów dla receptorów metabolitów bakterii jelitowych AHR, FFAR2/GPR43 i FFAR3/GPR41. Nasz zespół wykonuje również badania immunohistochemiczne dla wskazanych receptorów określając, z wykorzystaniem pomiarów gęstości optycznej, lokalizację i ilość analizowanego białka. 

Badanie zakaźnego zapalenie rogówki i spojówki u żubrów 

W ramach projektu realizowanego w laboratorium ALAB bioscience przeprowadziliśmy badania histopatologiczne i morfometryczne gałek ocznych żubrów w przebiegu zapalenia rogówki i spojówki. Wykorzystując metody patologii cyfrowej, przeprowadziliśmy analizy morfometryczne poszczególnych warstw rogówki i stworzyliśmy skalę histopatologiczną, umożliwiającą półilościową ocenę nasilenia zmian typowych dla zakaźnego zapalenia spojówki i rogówki bydła z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej żubrów.

 

Co więcej, nasz zespół opracował i wykonał technikę histologiczną próbek umożliwiającą wykonania dodatkowej diagnostyki molekularnej badanych gałek ocznych. Z materiału w bloczku parafinowym wyizolowaliśmy materiał genetyczny, a następnie ustaliliśmy warunki reakcji PCR co pozwoliło na poszukiwanie potencjalnych patogenów zakaźnych mogących wywoływać zapalenie spojówki i rogówki u żubrów.

 

Ponadto w ramach prowadzonych badań opracowaliśmy panel diagnostyczny oparty o wysokoprzepustową technikę Biomark HD, umożliwiający monitorowanie zakażeń u żubrów, które są zagrożonym i chronionym gatunkiem w Polsce.  

Nefrotoksyczność kadmu 

Laboratorium ALAB bioscience brało udział w projekcie oceny protekcyjnego działania związku pochodzenia roślinnego w nefrotoksyczności indukowanej podawaniem kadmu jako mysiego modelu środowiskowego narażenia dla człowieka. W ramach badań histopatologicznych wykonaliśmy barwienie standardowe hematoksyliną i eozyną (HE) oraz barwienie trichromowe Massona.
 

Dodatkowo opracowaliśmy skalę oceny nefrotoksyczności, zgodnie z międzynarodowymi kryteriami zawartymi w International Harmonization of Nomenclature and Diagnostic Criteria (INHAND), wydanymi przez The Global Editorial and Steering Committee (GESC). W ramach realizowanego projektu oceniono zależność efektu od płci zwierząt, czasu ekspozycji i stężenia kadmu. Przygotowaliśmy również pełną dokumentację zdjęciową preparatów histologicznych, obejmującą także mikrofotografie porównawcze. 

Ocena ostrej toksyczności grafenu  

Zespół Patologów laboratorium ALAB bioscience wykonał ocenę toksykopatologiczną zgodnie z protokołem OECD Guideline for the Testing of Chemicals No. 420 (2001): Acute oral toxicity – fixed dose procedure” i procedurą UE B.1.BIS: „Acute oral toxicity – fixed dose procedure”. W ramach badania szczurom podawano dootrzewnowo pojedynczą, dużą dawkę nanopłatków tlenku grafenu opłaszczonych metalizowanymi nanocząsteczkami platyny.

 

Ocenę ostrej toksyczności preparatów histologicznych następujących narządów: nerki, wątroba, serce, płuca i śledziona, nasz Zespół przeprowadził zgodnie z międzynarodowymi kryteriami zawartymi w International Harmonization of Nomenclature and Diagnostic Criteria (INHAND), wydanymi przez The Global Editorial and Steering Committee (GESC).

Badanie zrezalizowano w ramach współpracy z Katedrą Nanobiotechnologii SGGW.

Określenie roli produktu białkowego genu Zc3h12a - białka Mcpip1 - w funkcjonowaniu wątroby

 

W ramach współpracy z Zakładem Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w laboratorium ALAB bioscience przeprowadziliśmy szereg badań histopatologicznych, biochemicznych i hematologicznych myszy poddanych selektywnej delecji genu Zc3h12a w hepatocytach. Celem badań było określenie roli produktu białkowego genu Zc3h12a - białka Mcpip1 - w funkcjonowaniu wątroby. Zespół naszych patologów wraz z biochemikami WBBiB UJ zinterpretowali obraz, uzyskanych zmian patologicznych, molekularnych i biochemicznych, na wykazujący cechy pierwotnego zapalenia dróg żółciowych (PBC, ang. Primary Biliary Cholongitis). W kolejnych badaniach nasz zespół przeprowadził histopatologiczną klasyfikację wątrób ludzkich pod kątem diagnostyki niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD, ang. Nonalcoholic Fatty Liver Disease) oraz ocenę zwłóknienia tego narządu.

bottom of page