Badania molekularne
i komórkowe

Niniejsza oferta stanowi jedynie część oferowanych przez ALAB bioscience oznaczeń/procedur mających
na celu pokazanie wszechstronności oraz elastyczności oferowanych przez nas badań. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

Kwasy nukleinowe

W ramach oferty ALAB bioscience umożliwiamy Państwu badań z zakresu analiz kwasów nukleinowych. Badania wykonujemy z różnorodnych materiałów tj. krwi, płynów ustrojowych, tkanek, w tym tkanek zatopionych w bloczkach parafinowych. Najczęściej wykonywane badania dotyczą identyfikacji patogenów zakaźnych, genotypowania zwierząt, poszukiwania genetycznych markerów nowotworzenia lub oceny zmian ekspresji genów w procesach patologicznych.
 

•    Automatyczna izolacja materiału genetycznego 

•    Izolacja materiału genetycznego z histologicznych skrawków parafinowych 

•    Opracowywanie metod, projektowanie starterów oraz wykonanie badań pojedynczych genów
lub sekwencji metodą PCR lub Real Time PCR stosowanego do ilościowego pomiaru kopii genów, transgenów, czy poziomu ekspresji RNA w komórkach i tkankach.

•    Prowadzimy specjalistyczne procedury w zakresie klonowania DNA, analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu, przygotowywanie bibliotek cDNA oraz profilowanie ekspresji genów.

• Wykonanie analiz korelacji pomiędzy obrazem histopatologicznym, wynikami innych badań laboratoryjnych, a wynikami badań molekularnych. 
 

Sekwencjonowanie

Konieczność wykonywania analiz coraz większej liczby genów i sekwencji kodu genetycznego skutkuje rozwojem metod sekwencjonowania, które pozwalają na jednoczesną analizę wielu obszarów naszego genomu. Sekwencjonowanie znalazło zastosowanie w analizach zmienności wielogenowej w badaniach onkologicznych i chorób cywilizacyjnych. Jest również narzędziem w diagnostyce patomorfologicznej
w celu identyfikacji genetycznych markerów nowotworów, umożliwiając tym samym stawianie bardziej precyzyjnych diagnoz, określanie rokowania i decydowanie o terapii celowanej. 

W ramach naszej oferty oferujemy Państwu:
 

•    Sekwencjonowanie eksomowe, fragmentów genomu i całego genomu 

•    Sekwencjonowanie transkryptomu (RNA-Seq)

•    Genotypowanie przez sekwencjonowanie  

Analiza białek

W ramach oferty ALAB bioscience umożliwiamy Państwu izolację frakcji białkowych
oraz pomiar ich stężenia z dowolnego posiadanego przez Państwa materiału. Dodatkowo oferujemy możliwość identyfikacji poszczególnych białek w próbce, jak i analizę ich ilościowych różnic pomiędzy próbkami, a także identyfikację całych profili białkowych. Umożliwiamy
też analizę zmian potranslacyjnych białek oraz ocenę ekspresji antygenów powierzchniowych
i wewnątrzkomórkowych, jak również śledzenie ich lokalizacji w komórce w czasie.

•    Izolacja frakcji białkowej 
•    Wykonanie oznaczeń ilościowych metodami  ELISA lub Western blot 
•    Wykonanie barwień immunohistochemicznych w celu oceny lokalizacji białka z analizą
z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego lub fluorescencyjnego
•    Ocenę antygenów białkowych za pomocą cytometrii przepływowej 
•    Wielkoskalowe analizy proteonomiczne z wykorzystaniem metod chromatograficznych
      i spektrometrii mas 

 

Hodowle komórkowe

ALAB bioscience umożliwia Państwu hodowlę linii komórkowych, zarówno ludzkich
jak i zwierzęcych, z jednoczesną dalszą analizą z wykorzystaniem metod cytometrycznych
i molekularnych. Badanie in vitro prowadzimy w celu oceny skuteczności lub toksyczności badanych związków w testach biomedycznych i przedklinicznych. Dodatkowo w ramach dłuższej współpracy umożliwiamy utworzenie linii opornej na dany związek celem analizy łatwości
jej tworzenia i wstępną analizę procesów za to odpowiedzialnych. 

•    Opracowanie metodyki i prowadzenie hodowli komórkowych 
•  Analiza żywotności i badanie cyklu komórkowego metodami klasycznymi i w cytometrii przepływowej
•    Obrazowanie komórek w czasie rzeczywistym 
•    Sort oraz fenotypowanie komórek 
•    Barwienia immunofluorescencyjne komórek 
•    Izolacja DNA, RNA i białek do dalszych badań molekularnych  

Mikrobiom

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wpływem mikroflory na funkcjonowanie organizmów żywych. Zwiększa się również liczba danych naukowych wskazująca na istotne znaczenie mikroflory przewodu pokarmowego, jamy ustnej, skóry, spojówek oraz dróg rodnych
w utrzymaniu zdrowia, a także rozwoju chorób ludzi i zwierząt. Badania składu mikroflory znalazły zastosowanie w medycynie, weterynarii, rolnictwie i zoologii oraz w wielu innych dziedzinach nauk o życiu. 


ALAB bioscience oferuje analizę mikroflory przy użyciu sekwencjonowania nanoporowego (Nanopore NGS) obejmującego badania:


Mikrobiomu 16S
analiza składu bakteryjnej mikrobioty z identyfikacją do poziomu rodzaju


Mikrobiom ITS
analiza składu grzybiczej mikrobioty z identyfikacją do poziomu rodzaju


Sekwencjonowanie metagenomowe
pełna analiza mikroflory z identyfikacją mikroorganizmów do poziomu gatunku


Sekwencjonowanie całogenomowe NWGS
pełna analiza mikroflory z identyfikacją mikroorganizmów do poziomu gatunku


Oferowane metody analizy mikrobiomu umożliwiają badanie szerokiego spektrum organizmów (od owadów po ludzi) z wykorzystaniem różnych materiałów biologicznych.  

alab bioscience.png