Patologia i diagnostyka zwierząt

Badania podstawowe i przedkliniczne obejmują procedury na komórkach (in vitro) oraz zwierzętach
(in vivo), których celem jest ocena potencjalnej skuteczności lub toksyczność badanej substancji
czy materiałów, jak również poznanie mechanizmów tych oddziaływań. Patologia doświadczalna,
razem z patologią toksykologiczną, tworzą wspólną dyscyplinę opisywaną jako patologia nie-kliniczna
(ang. non-clinical pathology).  Bada ona zmiany w narządach, tkankach oraz płynach ustrojowych zwierząt doświadczalnych powstałe pod wpływem badanych czynników eksperymentalnych, takich jak leki,
inne substancje chemiczne, materiały bioinżynieryjne, czynniki fizyczne i fizykochemiczne.

 

Zespół patologów doświadczalnych i toksykologicznych ALAB bioscience, tworzą lekarze weterynarii specjalizujący się w patologii zwierząt laboratoryjnych i weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej. Posiadają szeroką wiedzę merytoryczną oraz praktyczną w zakresie diagnostyki patomorfologicznej
oraz doświadczenie w badaniach na zwierzętach.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

Oferujemy szeroki zakres metod diagnostyki laboratoryjnej

 • Diagnostykę hematologiczną

 • Diagnostykę koagulogiczną

 • Podstawową diagnostykę biochemiczną

 • Diagnostykę immunologiczną

 • Witaminy, mikroelementy, makroelementy, metale ciężkie

 • Diagnostykę mikrobiologiczną

 • Diagnostykę mykologiczną

 • Diagnostykę parazytologiczną

 • Diagnostykę specyficznych białek i antygenów

 • Diagnostykę molekularną i serologiczną

 • Cytometrię przepływową

W naszej ofercie znajduje się również diagnostyka anatomapatologiczna

Badania sekcyjne
Istnieje możliwość transportu zwłok do badań sekcyjnych (w przypadku małych zwierząt laboratoryjnych tj. mysz, szczur, kawia domowa, chomik, królik, przepiórka) lub wykonania sekcji u zleceniodawcy (zarówno w przypadku małych zwierząt laboratoryjnych, jak i dużych zwierząt doświadczalnych np. świnie). W ofercie dostępne jest pełne, diagnostyczne badanie sekcyjne z wydaniem protokołu sekcyjnego (w tym dokumentacja zdjęciowa) lub sekcja wyłącznie w celu pobrania materiału do dalszych analiz.

Technika histologiczna
Bloczki i preparaty histologiczne przygotowywane są  w technice parafinowej,
z możliwością wykonania dalszych barwień histochemicznych. 

Badania histopatologiczne
Wykonywane są oceny histopatologiczne opisowe oraz scoringowe (z wykorzystaniem odpowiedniej skali punktowej) wszystkich narządów i układów.

Badania hematopatologiczne
W ramach diagnostyki hematopatologicznej wykonywane są badania histopatologiczne i/lub cytologiczne szpiku kostnego, węzłów chłonnych, śledziony, krwi obwodowej
i innych narządów hemolimfatycznych często w połączeniu z ogólnym badaniem hematologicznym, cytometrią przepływową oraz badaniami molekularnymi.

Badania neuropatologiczne
Prowadzone są szczegółowe badania ośrodkowego i/lub obwodowego układu nerwowego oraz płynu mózgowo-rdzeniowego.

Barwienia histochemiczne 
Barwienia histochemiczne w tym: barwienie topograficzne hematoksylina-eozyna,
van Giesona, Massona, błękitem toluidyny, czerwienią Kongo, Sudanem czarnym, Grocotta-Gomoriego, PAS, Perls’a, Ziehl- Neelsena, Maya-Grunwalda-Giemsy oraz wiele innych. Istnieje możliwość zakupienia określonych zestawów i wykonanie barwienia
na życzenie klienta.

Barwienia immunohistochemiczne 
Dostępnych jest ponad 100 przeciwciał wykorzystywanych głównie w diagnostyce nowotworów. Istnieje możliwość zakupienia specjalnych zestawów i wykonanie barwienia na życzenie klienta.

Mikroskopia fluorescencyjna
Klient może zamówić wykonanie barwień immunohistochemicznych
z wykorzystaniem przeciwciał znakowanych fluorochromami. Tak przygotowane skrawki mogą być analizowane.

Mikroskopia elektronowa
Na życzenie klienta wykonujemy badania metodą mikroskopii elektronowej w celu obrazowania zmian ultrastrukturalnych komórki tj. mitochondriów, błon komórkowych, lizosomów etc. w diagnostyce wczesnych faz toksyczności subklinicznej. Badania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego polecamy szczególnie
w badaniach hepatotoksyczności, nefrotoksyczności, neurotoksyczności
oraz kardiotoksyczności.  Jesteśmy również otwarci na inne kierunki badań
z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej.

Morfometria i analiza ilościowa
Dostępne systemy wizualizacji i programy do analizy obrazu histologicznego pozwalają na wykonanie pomiarów ilościowych oraz morfometrycznych charakteryzujących badane tkanki i komórki. Uzyskane wyniki pomiarów poddajemy analizie statystycznej, a także opracowaniu graficznemu. Przykładowe pomiary dotyczą: liczby komórek dodatnich w określonym barwieniu IHC; % powierzchni objętej procesem zapalnym, martwicą lub włóknieniem; wysokości, długości, szerokości, grubości struktur histologicznych np. kosmków jelitowych, ścian naczyń; stosunku N:C
np. kardiomiocytów; indeksu mitotycznego i wielu innych parametrów.

Skanowanie preparatów histologicznych
Nowoczesny skaner histologiczny firmy 3D Histech umożliwia precyzyjne skanowanie obrazów histologicznych w wysokiej jakości. Odpowiednia infrastruktura informatyczna daje możliwość gromadzenia, analizowania i przesyłania uzyskanych obrazów histologicznych. Uzyskane skany są wykorzystywane do tworzenia bibliotek histologicznych i patologicznych, telekonsultacji czy cyfrowej analizy obrazu,
w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Patologia toksykologiczna

Patologia toksykologiczna jest unikatową dziedziną, z pogranicza patologii i toksykologii, opisującą zmiany morfologiczne i biochemiczne w narządach, tkankach oraz płynach ustrojowych spowodowane przez substancje chemiczne o potencjalnym działaniu toksycznym.  Analizy toksykopatologiczne są istotnym elementem badań przedklinicznych nowych leków lub substancji chemicznych wprowadzanych do powszechnego użycia. Dokładna ocena
i charakterystyka substancji chemicznych jest istotnym elementem europejskiego programu REACH– związanego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów. Wykonywane w ALAB bioscience oceny toksykopatologiczne opierają się na wytycznych ISO, OECD, FDA, a także prowadzone są zgodnie z rekomendacjami zawartymi w International Harmonization of Nomenclature and Diagnostic criteria for lesions in rats and mice (INHAND).

Zakres wykonywanych badań w ramach analiz toksykopatologicznych jest szeroki 

i  obejmuje metody opisane w działach: diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka anatomopatologiczna i patologia molekularna. Ponadto wykonujemy analizy toksykometryczne z wykorzystaniem szeregu metod w tym: LC/MS, GC/MS, HPLC, UHPLC oraz ICP-MS. ​

Oferujemy także wsparcie w zakresie planowania projektów oraz analizowania uzyskanych wyników badań dodatkowych w badaniach toksyczności na modelach in vivo 

Krok I: Przygotowanie planu badań patomorfologicznych i laboratoryjnych w oparciu
o wytyczne ISO, OECD, FDA, GLP

Krok II:  Realizacja wybranych badań 

Krok III: Przygotowanie protokołu oceny histopatologicznej i badań laboratoryjnych wraz
z opracowaniem interpretacji uzyskanych wyników 

Patologia molekularna

Jest to najmłodszy, ale również najprężniej rozwijający się dział patologii. Bada procesy oraz markery diagnostyczne na poziomie molekularnym, które w połączeniu z danymi patomorfologicznymi
oraz klinicznymi są elementem rozstrzygającym ostateczne rozpoznanie lub wynik analizy. Patologia molekularna wykorzystuje szerokie spektrum metod biologii molekularnej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:  

 • PCR

 • qPCR

 • PCR z FFPE

 • NGS

 • Western Blot

 • Hybrydyzacja in situ

 • Immunohistochemia

alab bioscience.png