Patologia i diagnostyka zwierząt

Badania podstawowe i przedkliniczne obejmują procedury na komórkach (in vitro) oraz zwierzętach
(in vivo), których celem jest ocena potencjalnej skuteczności lub toksyczność badanej substancji
czy materiałów, jak również poznanie mechanizmów tych oddziaływań. Patologia doświadczalna,
razem z patologią toksykologiczną, tworzą wspólną dyscyplinę opisywaną jako patologia nie-kliniczna
(ang. non-clinical pathology).  Bada ona zmiany w narządach, tkankach oraz płynach ustrojowych zwierząt doświadczalnych powstałe pod wpływem badanych czynników eksperymentalnych, takich jak leki,
inne substancje chemiczne, materiały bioinżynieryjne, czynniki fizyczne i fizykochemiczne.

 

Zespół patologów doświadczalnych i toksykologicznych ALAB bioscience, tworzą lekarze weterynarii specjalizujący się w patologii zwierząt laboratoryjnych i weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej. Posiadają szeroką wiedzę merytoryczną oraz praktyczną w zakresie diagnostyki patomorfologicznej
oraz doświadczenie w badaniach na zwierzętach.

Patomorfologia

Diagnostyka sekcyjna
Histopatologia

Cytopatologia
Patologia toksykologiczna
Patologia ryb laboratoryjnych
Barwienia histochemiczne
i immunohistochemiczne
Morfometria i analiza
ilościowa obrazu
Dokumentacja zdjęciowa
i analizy statystyczne
Skanowanie preparatów
i patologia cyfrowa
Mikrodysekcja laserowa
Diagnostyka molekularna materiału z bloczka parafinowego
Mikroskopia elektronowa
i fluorescencyjna
Cytometria przepływowa

Patologia kliniczna

Hematologia i hematopatologia
Badanie moczu
Biochemia kliniczna
Mikrobiologia i parazytologia

Patologia toksykologiczna

Patologia toksykologiczna jest unikatową dziedziną, z pogranicza patologii i toksykologii, opisującą zmiany morfologiczne i biochemiczne w narządach, tkankach oraz płynach ustrojowych spowodowane przez substancje chemiczne o potencjalnym działaniu toksycznym.  Analizy toksykopatologiczne są istotnym elementem badań przedklinicznych nowych leków lub substancji chemicznych wprowadzanych do powszechnego użycia. Dokładna ocena
i charakterystyka substancji chemicznych jest istotnym elementem europejskiego programu REACH– związanego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów. Wykonywane w ALAB bioscience oceny toksykopatologiczne opierają się na wytycznych ISO, OECD, FDA, a także prowadzone są zgodnie z rekomendacjami zawartymi w International Harmonization of Nomenclature and Diagnostic criteria for lesions in rats and mice (INHAND).

Zakres wykonywanych badań w ramach analiz toksykopatologicznych jest szeroki 

i  obejmuje metody opisane w działach: diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka anatomopatologiczna i patologia molekularna. Ponadto wykonujemy analizy toksykometryczne z wykorzystaniem szeregu metod w tym: LC/MS, GC/MS, HPLC, UHPLC oraz ICP-MS. ​

Oferujemy także wsparcie w zakresie planowania projektów oraz analizowania uzyskanych wyników badań dodatkowych w badaniach toksyczności na modelach in vivo 

Krok I: Przygotowanie planu badań patomorfologicznych i laboratoryjnych w oparciu
o wytyczne ISO, OECD, FDA, GLP

Krok II:  Realizacja wybranych badań 

Krok III: Przygotowanie protokołu oceny histopatologicznej i badań laboratoryjnych wraz
z opracowaniem interpretacji uzyskanych wyników 

alab bioscience.png